Edizione 2017

Otis

Omega Storie

Tenpo

Jago

Naiff

Hanuman

Snooze feat. Alessia

Zen One                          

Steve Shoes                    

Dotto

Sebastos

Edoné